TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
2360 hồ sơ

Đang xử lý
134 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
95.85 (%)