TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
2043 hồ sơ

Đang xử lý
100 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.01 (%)