TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1109 hồ sơ

Đang xử lý
237 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
90.44 (%)