TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
144 hồ sơ

Đang xử lý
63 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
95.14 (%)