TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1225 hồ sơ

Đang xử lý
121 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
94.2 (%)